1. autoto.lt  bendrosios nuostatos

1.1 Šios privatumo sąlygos (toliau – „sąlygos“) reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis Pardavėjas (toliau – „mes“) tvarko interneto parduotuvėje (toliau - autoto.lt) Pirkėjų (toliau – „Jūsų“) asmens duomenis.

1.2 Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

1.3 Mes įsipareigojame parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei esate jaunesnis nei 18 metų, galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

2 Registracijos pateikimo taisyklės

2.1 Registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis autoto.lt.

2.2 Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno fizinio asmens, kuris lankosi autoto.lt, teisę į privatumą. Mes renkame ir panaudojame fizinio asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:

2.2.1 Apdoroti Jūsų prekių ar paslaugų užsakymus; 

2.2.2 Išspęsti problemas susijusias su prekių pristatymu; 

2.2.3 Įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

2.3 Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

2.4 Ne asmeninius Jūsų duomenis, t.y. duomenis, susijusius su Jūsų įsigytomis prekėmis, mes galime naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės. Mes pasiliekame sau teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai.

3 Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1 Mes turime teisę perduoti informaciją trečioms šalims tik 2 punkto 2.2 dalies tikslais.

3.2 Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, negavę Jūsų atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatytomis aplinkybėmis.

4 Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

4.1 Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

4.2 Mes turime turėti pilną, išsamią ir atnaujintą informaciją apie Jus, kad galėtume efektyviai pildyti Jūsų reikalavimus ir lūkesčius.

5 Informacijos ar pretenzijos perdavimas

5.1 Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu.

5.2 Atsakymą mes pateikiame tokia forma, kuria gavome pranešimą ar pretenziją.

6 Asmens duomenų tvarkymas

6.1 Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

7 Taisyklių keitimas

7.1 Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami autoto.lt svetainėje.

7.2 Jei Jūs po šių sąlygų pasikeitimų ir toliau sėkmingai naudositės autoto.lt teikiamomis paslaugomis, mes automatiškai fiksuosime, kad Jūs sutikote su sąlygų pakeitimu.

8 Baigiamosios nuostatos

8.1 Šioms Privatumo sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.2 Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.